VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.squalane.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Ing. Renáta Chudá, Sputniková 14, Bratislava 821 02, IČO: 53 377 095, DIČ: 1086003413
Email: info@squalane.sk
tel.č.: 0918 171 413

Orgán dozoru: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Výrobná prevádzka schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, č. rozhodnutia: RÚVZBA/OHVBPKV/1100/350/2024

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.squalane.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Kúpiť”, čím je produkt automaticky vložený do “Košíka”. V hornej časti, kde sa nachádza ikona Košík, po ukončení nakupovania klikne na túto ikonu, kde vyplní potrebné údaje k splneniu objednávky a tú nasledovne potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.squalane.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www. squalane.sk. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od objednania tovaru.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné a dodacie podmienky

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné, a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • Osobný odber (po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom e-shopu)
 • Poštovým doručením

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

Poštovné a balné je vypočítané podľa hmotnosti objednaného tovaru. 

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) je zákazník povinný zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Tovar na objednávku

V prípade tovaru na objednávku má predávajúci právo požadovať zálohu 50% z ceny konečného tovaru. Záloha sa pri zrušení objednávky nevracia. Predávajúci je povinný objednať tovar po pripísaní platby (zálohy) na účet. Zvyšok sumy vyplatí kupujúci vopred predávajúcemu, ktorý následne odošle tovar na adresu kupujúceho.

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak tie nie sú spôsobené prepravnou službou pri preprave tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.  V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom):

E-mail: info@squalane.sk
Mob.: 0918 171 413

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Vrátenie tovaru: Do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru môže kupujúci nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom balení vrátiť späť na našu adresu (nie formou dobierky). Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Je potrebné vopred informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodať o tom písomné vyhlásenie. Peniaze za tovar Vám budú vrátené do 14 dní od prijatia vráteného tovaru.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na personalizovaný tovar a tovar vyrobený na objednávku.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy je zmluva od začiatku zrušená. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 6. lotérie a iné podobné hry.

Ako odstúpiť od zmluvy:

 1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
 2. Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
 3. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
 4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
 5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“. Tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom obale a nepoužitý.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť, ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu,
 3. vystavená cena produktu bola chybná.

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody  dodať tovar v dohodnutej cene.
– tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

– prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
– zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním.

– pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) v odbernej lehote 18 dní (stanovené Slovenskou poštou a.s.) zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@squalane.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

X

Produkt bol pridaný do košíka.

Zobraziť košík